Tuesday, March 12, 2013

न कथा क्र. 8 : शांतता


``बास झाला गोंगाट तुमचा, शांततेने प्रवास करण्याचा आम्हाला हक्क आहे की नाही,'' त्याने लोकलमध्ये कर्कश्श केकाटणारा एकाचा चायना मोबाइल भांडून बंद करवला आणि हुश्श करून तो जागेवर बसला, तेव्हा समोरचे इयरफोनवाले काका त्याच्याकडे पाहून मिष्कील हसत होते. `तुमचं बरं आहे, कानाला इयरफोन लावले की सुटलात, पण, सगळय़ांना कर्कश्श आवाजावर कर्कश्श आवाजाचा उतारा नको असतो...' तो वैतागून काय बडबडला ते हातवाऱयांवरून काकांना कळलं.
त्यांनी इयरफोन काढले आणि त्याच्या हातात दिले. त्याने इयरफोन कानात घातले आणि चमकून म्हणाला, ``अहो, यात तर कसलाच आवाज नाही.''
``असेल कसा? मी हिमालयातून तासाभराची शांतता आणली आहे रेकॉर्ड करून. लोकलमध्ये तीच ऐकत बसतो. त्रास कमी होतो.''


No comments:

Post a Comment